REGULAMIN

REGULAMIN APARTAMENTÓW OLIMP

I. Rezerwacja
1. W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości całego pobytu. Zaliczkę można wpłacić po telefonicznym lub e-milowym uzgodnieniu dostępności wolnego terminu.
2. Zaliczka płatna jest na konto bankowe podane na stronie www.noclegi-gda.pl. Pozostała część kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazania kluczy.
3. Tytuł przelewu powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę pobytu, ilość osób, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
4. Po zaksięgowaniu wpłaty na podany adres e-mail lub SMS-em zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.
5. W przypadku braku wpłaty zaliczki w ustalonym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
6. W przypadku zrezygnowania z rezerwacji nie przysługuje zwrot zaliczki.
7. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Apartamentów Olimp.
8. Na dzień przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy celem ustalenia godziny odbioru kluczy.

II. Zakwaterowanie i pobyt
1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu.
2. Procedura zameldowania wymaga okazania dokumentu ze zdjęciem.
3. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Najemcy.
4. W apartamencie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt chyba , że zostanie to wcześniej uzgodnione z Wynajmującym.
5. Najemca może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go udostępniać osobom trzecim.
6. W apartamencie oraz na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku nienależytego zachowania, przejawów agresji lub konieczności interwencji ochrony lub policji Najemca może być wymeldowany w trybie natychmiastowym bez zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.
7. W przypadku, gdy Najemca w sposób rażący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w apartamencie bez zwrotu kwoty za niewykorzystany okres pobytu.
8. Osoby odwiedzające Najemcę proszone są o opuszczenie apartamentu przed godziną 22:00.
9. Liczba osób zamieszkujących w apartamencie nie może być większa od podanej w rezerwacji.
10. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie wynajmującemu przysługuje prawo do usunięcia z apartamentu wszystkich osób oraz do anulowania rezerwacji.
11. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu (poza: komputerami, tabletami, telefonami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów).
12. Na terenie wszystkich apartamentów obowiązuje zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem balkonów i tarasów. Zabronione jest również używanie świec w apartamencie.
13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w apartamencie w okresie trwania najmu. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego a także pokryć w całości powstałe szkody najpóźniej w dniu wyjazdu.
14. Za zgubienie kluczy do apartamentu Najemca ponosi opłatę w wysokości 150 PLN?
15. Apartament powinien zostać oddany przez Najemcę w należytym stanie, porządku i czystości. Należy wynieść śmieci, zmyć naczynia, wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zamknąć okna, itp.
16. Wszelkie problemy techniczne lub braki, wynikłe w trakcie pobytu, powinny być jak najszybciej zgłaszane telefonicznie pod numerem +48 888-400-222 lub na adres e-mail: noclegi-gda@wp.pl

III. Postanowienia końcowe
1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty całego umówionego czynszu najmu, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd Najemcy ulegnie opóźnieniu lub jego pobyt w apartamencie ulegnie skróceniu.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pobytu, Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług oraz usunąć z apartamentu wszystkie osoby.
3. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast usunąć, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego lub do zwrotu kwoty za niewykorzystane usługi.
4. Prawem właściwym dla sporów między Właścicielem a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego obiektu.
Życzymy udanego pobytu

Możliwość komentowania została wyłączona.